HURBI LOGO

Branding Project

허비 -> 허위매물 비켜 -> 공인중개사의 시간을 허비하지 말자

공인중개사 전용 실시간 매물관리 및 고객관리 솔루션 매물관리 및 고객관리, 중개사들과의 커뮤니티 형성 및 협업 주 목적의 플랫폼

브랜딩 가이드

it amet nulla facilisi morbi tempus. Nulla facilisi cras fermentum odio download

IR 디자인

it amet nulla facilisi morbi tempus. Nulla facilisi cras fermentum odio download

랜딩 페이지

it amet nulla facilisi morbi tempus. Nulla facilisi cras fermentum odio view

명함디자인 제작

허비 브랜드의 명함 제작
칼선파일입니다.
 download